کتاب

کتاب

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

۲۳ بازديد
81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه .

اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

81 - از عکس هاى روز / کتابخانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

42 - نمونه سوال کتاب داری ( 4 )

۶۶ بازديد
42 - نمونه سوال آشنایی با کتاب خانه و اصول کتاب داری ، مدیریت کتاب خانه . ( پیام نور )

نمونه سوال کتاب داری ( 4 )
 
1 ) در بخش انتخاب و سفارش مواد از کدام ابزار برای انتخاب منابع کتاب خانه استفاده می شود ؟
 
1 ) کتاب
 
2 ) منابع نقد و بررسی cry
 
3 ) نشریه
 
4 ) دایرة المعارف
 
2 ) کدام گزینه جزو اطلاعات کتاب شناختی مورد نیاز برای یک کتاب در فهرست مأخذ نمی باشد ؟
 
1 ) وضعیت نشر
 
2 ) تعداد صفحات sealed
 
3 ) تعداد جلد
 
4 ) نام مترجم کتاب
 
3 ) کدام عمل گر بولی عمل جست و جو را محدود و اخذ می کند ؟
 
1 ) AND frown
 
2 ) OR
 
3 ) XOR
 
4 ) NOT
 
4 ) در روش برگه آرایی فارسی ( حرف به حرف ) ، کدام یک از کلمات ذکر شده در ابتدا می آید ؟
 
1 ) 100 نکته تستی
 
2 ) اتومبیل
 
3 ) ایران
 
4 ) ابو سعید ابو الخیر embarassed
 
5 ) کدام نرم افزار کتاب خانه ای توسط سازمان یونسکو تهیه شده است ؟
 
1 ) نوسا
 
2 ) پارس آذرخش
 
3 ) CDS / ISIS cool
 
4 ) کاوش