نکته های چینه شناسی

نکته های چینه شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

71 - مشخصات کلی در سازند های پر کامبرین در پهنه ی زمین ساختی البرز .

۲۷ بازديد
71 - مشخصات کلی در سازند های پر کامبرین در پهنه ی زمین ساختی البرز .

71 - مشخصات کلی در سازند های پر کامبرین در پهنه ی زمین ساختی البرز .

( نام سازند )

سازند سلطانیه ، کوه های سلطانیه .

( سنگ شناسی کلی و فسیل ها )

دولومیت زیرین و شیل زیرین ( بخش 1 و 2 ) دارای فسیل آکریتارک و فسیل Chuaria Circularis متعلق به پر کامبرین بالایی و بخش های 3 و 4 و 5 شامل دولومیت میانی ، شیل بالایی و دولومیت بالایی با فسیل تریلوبیت های کامبرین آغازی .

( سن زمین شناسی )

پر کامبرین بالایی | کامبرین آغازی .

64 - نکته های چینه شناسی ( 1 )

۳۱ بازديد
1 ) در چینه شناسی واحد های متعددی به شرح زیر وجود دارد : ( پیام نور - سوال امتحانی )

1 - واحد های چینه شناسی سنگی . >>واحد های چینه شناسی سنگی بر اساس ویژگی های سنگ شناسی و نا پیوستگی ها انتخاب می شوند .

2 - واحد های چینه شناسی زیستی . >>واحد های چینه شناسی زیستی بر مبنای فسیل ها انتخاب می شوند .

3 - واحد های زمانی زمین شناختی .

4 - واحد های چینه شناسی زمانی .

نکته : واحد های زمانی زمین شناختی و چینه شناسی زمانی بر اساس فسیل ها ، حوادث کوه زایی و نا پیوستگی ها انتخاب می شوند .

5 - واحد های چینه شناسی خاک . >>واحد های چینه شناسی خاک به صورت لایه ای که حاصل فرسایش سنگ های قدیمی است در قسمت های مختلف ستون زمین شناسی سن متفاوتی دارند و بر خلاف چهار واحد اول به آن مرتبه ی رسمی داده نمی شود .

6 - واحد های آب و هوایی زمین شناختی . >>واحد های آب و هوایی زمین شناختی بر پایه ی شرایط آب و هوایی زمان کواترنر منظور شده است .

توصیه : حتماً به ترتیبی که گفته شده حفظ فرمایید و یاد بگیرید . ( خود این مطالب می تواند نکته در فرا تست یا فرا سوال مورد استفاده قرار گیرد . )

2 ) تعریفی از واحد چینه شناسی بیان کنید ؟ واحد چینه شناسی عبارت است از لایه یا مجموعه ای از لایه ها یا توده های سنگی که بر اساس ویژگی های سنگ شناسی ، فسیل شناسی ، حوادث کوه زایی و نا پیوستگی ها ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی و لرززه ای بیان می شوند .

64 - نکته های چینه شناسی ( 1 )