نمونه سوال زیست شناسی

نمونه سوال زیست شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

55 - سوال امتحانی زیست سوم ( 1 )

۱۹ بازديد
1 ) - چه عاملی موجب می شود سلول های بخشی از گیاه ، به یک گیاه کامل تبدیل شود ؟

سلول های برخی از بخش های گیاهان قادر هستند تمایز زدایی کرده و توده ای از سول های تمایز نیافته را تولید کنند . سپس این سلول ها به صورت انواع سلولی تخصص یافته ، در گیاه تمایز پیدا می کنند .

2 ) در محیط کشت بافت از .......... برای تمایز زدایی .......... استفاده می شود . ( عوامل شیمیایی - بافت )

3 ) در کدام مرحله از میوز ، عدد کروموزومی نصف می شود ؟ تلوفاز I .

----------

4 ) آزمایش ایوری : ( خیلی مهم )

عصاره ی سلول باکتری کپسول دار :

1 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی پروتیین ها . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> مرگ موش .

2 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی چربی ها . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> مرگ موش .

3 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی قند ها . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> مرگ موش .

4 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی DNA . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> موش زنده .

55 - سوال امتحانی زیست سوم ( 1 )

51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )

۱۹ بازديد
51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )

51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )

49 - حل مسأله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )

۷۲ بازديد
 49 - حل مسآله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )
 49 - حل مسأله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )

49 - حل مسأله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )

32 - نمونه سوال زیست دوازدهم ( پارت اول )

۱۳۴ بازديد
زیست دهم . آوند چوبی .

1 ) دانش مندی سویسی به نام میشر در سال 1899 .......... را کشف کرد . ( دِنا )

2 ) آیا می توان کشف دِنا توسط میشر را یک ترکیب زیستی جدید نامید ؟ بلی .

3 ) گریفیت باکتری شناسی ( انگلیسی - آلمانی ) بود . ( انگلیسی )

4 ) آدنین در نتایج به دست آمده در آزمایشات شارگاف برابر چه مقدار بود ؟ 0 / 31 .

5 ) اغلب پرو کاریوت ها فقط یک نقطه ی آغاز .......... در دِنا خود دارند . این نقطه در جایگاه خاصی از دِنا قرار دارد . در این قسمت دو رشته ی دِنا از هم .......... می شوند . ( همانند سازی - جدا )