تست زمین شناسی یازدهم

تست زمین شناسی یازدهم

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

9 - تست تله نفتی ( 1 )

۹۷ بازديد
50 - در نقشه ی شماتیک ساختاری شکل زیر ، نوع تله ی نفتی کدام است ؟ ( ارشد مهندسی نفت - 1397 )

9 - تست تله ی نفتی ( 1 )

 

1 ) طاقدیس خوابیده

 

2 ) ناودیس خوابیده

 

3 ) طاقدیس نا متقارن wink

 

4 ) ناودیس نا متقارن