زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

67 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

۲۷ بازديد
برای تعیین قطر ذارت می توان از دو روش عمده ی موجود استفاده کرد : 1 ) روش الک کردن . 2 ) روش هیدرو متری .

** مقدار های زیر را به خاطر بسپارید . **

1 ) خاک های ریز دانه : خاک با اندازه ی کم تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر > خاک ریز دانه .

مثال : لای و رس .

لای : 5 7 0 / 0 mm > لای > 2 0 0 / 0 mm .

رس : 2 0 0 / 0 mm > رس .

2 ) خاک های درشت دانه : خاک با اندازه ی بیش تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر < خاک درشت دانه .

مثال : شن و ماسه .

شن : 5 7 0 / 0 mm > شن > 5 7 / 4 mm .

ماسه : 5 7 / 4 mm > ماسه > 5 / 7 0 / 0 mm .

76 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

2018-07-28 >> 1:32:03 AM