حل مساله های زمین شناسی سوم و چهارم

حل مساله های زمین شناسی سوم و چهارم

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

50 - طرز تعیین رطوبت نسبی .

۲۰ بازديد
50 - طرز تعیین رطوبت نسبی .

طرز تعیین رطوبت نسبی

20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )

۹۱ بازديد
20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )

20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )