تست زمین شناسی ایران

تست زمین شناسی ایران

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

66 - تست منتخب زمین شناسی ایران ( 1 )

۲۹ بازديد
تست های منتخب به انتخاب زمین شناخت 2017 از کنکور های زمین شناسی ، آزمون ها ، منابع دانشگاهی و مطالعاتی می باشد .

65 - فولیاسیون در سنگ های دگرگونی عبارت از یک پدیده ی عارضی است که :

1 ) صفحه ای شکل بوده و متأثر از فشار و متوجه لایه بندی است .


2 ) در نتیجه ی توازی کانی های صفحه ای یا تیغه ای شکل در سنگ های فانریتیک داده می شود .

3 ) صفحه ای شکل یا خطی بوده و در سنگ های دگرگونی ناحیه ای از سنگ های رسی به علت وجود کانی های صفحه ای یا سوزنی شکل نتیجه می شود . wink

4 ) صفحه ای شکل بوده و در سنگ های فانریتیک جاصل از دگرگونی هم بری سنگ ها تشکیل می شود .

66 - تست منتخب زمین شناسی ایران ( 1 )