زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

65 - نکته ی زمین شناسی اقتصادی ( 1 ) | برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

۲۴ بازديد
65 - برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

innocentinnocentinnocent

1 ) بلور های زینتی و قیمتی : الماس ، لعل ( اسپینل ) | توپاز ، گارنت .


tongue-outtongue-outtongue-out

2 ) ساب و پولیش : الماس ، کرندوم ، توپاز ، گارنت ، کوارتز ، فلدسپات .

money-mouthmoney-mouthmoney-mouth


3 ) دی الکتریک : مسکوویت .

smilesmilesmile


4 ) پیزو بلور ها : کوارتز ، زینکیت .

surprisedsurprisedsurprised


5 ) بلور های زینتی و قیمتی : الماس ، لعل ( اسپینل ) | توپاز ، گارنت .

65 - نکته ی زمین شناسی اقتصادی ( 1 ) | برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .