تست های ترکیبی

تست های ترکیبی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

17 - تست ترکیبی 1 . ( دانشگاهی )

۸۶ بازديد
تست ترکیبی 1 .

17 - چند عدد از مورد های زیر ، درست می باشند ؟ ( تست ترکیبی - تألیفی - زمین شناخت 2017 )

1 ) منابع غذایی اقیانوسی مثل ماهی ، میگو ، انواع معینی از گیاهان دریایی به نام جلبلک و غیره از دیر باز مورد بهره برداری انسان بوده اند .

2 ) در مناطق خشک آب زیر زمینی فقط از بارندگی های پراکنده ی محلی یا از رود هایی خارج از منطقه یا از طریق سفره های آرتزین منشأ می گیرد .

3 ) جایی که سطح زمین فاقد پوشش گیاهی باشد ، خاک بیش تر در معرض فرسایش قرار دارد .

4 ) به مراکز پر فشار آنتی سیلیکون گویند .

5 ) نیروی گرانشی که بر فرآیند های زمین شناسی تأثیر می گذارد ، تماماً از زمین ناشی نمی شود .

6 ) (( زغال سنگ بیتومینه )) دارای ارزش حرارتی بالا یی می باشد .

7 ) کانی هالیت دارای مزه ای شور با بلور های مکعبی شکل می باشد .

8 ) رنگ کانی استیبنیت خاکستری سربی است .

9 ) پس از مرگ موجودات ، کربن 14 موجود در بدن آن ها به تدریج به نیتروژن تبدیل می شود .

10 ) در ایران بر روی منابع آبی سازند های کربناتی کوه های زاگرس ، به ویژه در نواحی اطراف شیراز مطالعاتی صورت گرفته و نتایج قابل توجهی از نظر تهیه ی منابع آب زیر زمینی به دست آمده است .

1 ) دو مورد صحیح می باشد .

2 ) پنج مورد صحیح می باشد .

3 ) همه ی موارد صحیح می باشد . smile

4 ) یک مورد غلط است .

منبع : زمین شناسی فیزیکی - پیام نور - جلد ول : فرآیند های بیرونی - مهندس محمود صداقت - دکتر حسین معماریان .